úvodní stránka

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY
PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDU CK KALVIA1. Vznik smluvního vztahu
Smluvní vztah mezi CK a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem podepsané "Závazné přihlášky" potvrzené CK a úhrady zálohy zákazníkem. Tímto okamžikem je uzavřena cestovní smlouva. V případě, že se údaje na Závazné přihlášce a v katalogu odlišují, jsou závazné údaje v Závazné přihlášce - cestovní smlouvě.

2. Cena zájezdu a její úhrada
Cenou zájezdu se rozumí cena, kterou CK potvrdí na závazné přihlášce. Obsah ceny je uveden u nabídky jednotlivých služeb. CK má právo na jednostranné zvýšení ceny do 21. dne před zahájením zájezdu, a to v případech, kdy po stanovení cen v katalogu došlo ke změně ceny za dopravu nebo směnného kursu české koruny vůči konvertibilním měnám o více než 10%. Takto upravené ceny zájezdu jsou platné dnem vyhlášení úpravy cen a vztahují se na všechny služby, které jsou obsahem ceny. Písemné oznámení o zvýšení cen zašle CK zákazníkovi nejpozději do 21 dnů před zahájením zájezdu. Je-li CK nucena zvýšit cenu zájezdu za jiných než uvedených podmínek, navrhne zákazníkovi změnu cestovní smlouvy.
Náklady na vedlejší služby, které nejsou obsahem ceny, o které zákazník CK požádá, hradí zákazník, a budou účtovány odděleně od sjednané ceny zájezdu.

3. Platební podmínky
CK má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím. Při uzavření cestovní smlouvy zaplatí zákazník zálohu 50% z ceny zájezdu. Doplatek celkové ceny zájezdu, která byla sjednána v cestovní smlouvě, musí zákazník uhradit nejpozději do 30 dnů před zahájením čerpání služeb. Termínem zaplacení rozumí termín, kdy CK obdrží potvrzení o zaplacení. Bez zaplacení ceny zájezdu ve stanoveném termínu nemá účastník nárok účastnit se zájezdu a čerpat služby. Náklady spojené se zrušením účasti (stornopoplatky) hradí zákazník.

4. Změny služeb, změny programu, odstoupení od smlouvy a rušení zájezdu
CK je oprávněna provést odpovídající změny nebo zájezd zrušit, pokud nastanou okolnosti, které CK brání poskytnout služby ve sjednaném rozsahu. Takové změny je CK povinna zákazníkovi sdělit bez zbytečného odkladu.
Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené částky bez stornopoplatků při zrušení zájezdu ze strany CK a při závažné změně programu, místa ubytování, způsobu přepravy a ceny zájezdu. Za závažnou změnu se nepovažuje změna ubytovacího objektu, pokud je stejné nebo vyšší kategorie, změna pořadí míst navštívených po trase, změna odjezdové nebo příjezdové trasy z dopravních, bezpečnostních apod. důvodů, zvýšení ceny zájezdu o méně než 10% původně stanovené ceny. Pokud zákazník neodstoupí od smlouvy bez zbytečného odkladu nebo ve lhůtě, která mu byla sdělena při oznámení změny, má se za to, že s její změnou souhlasí.
CK je oprávněna zrušit zájezd nejpozději 10 dnů před odjezdem, jestliže nebylo dosaženo minimálního počtu účastníků u zájezdů s dopravou organizovanou CK, je-li uskutečnění zájezdu ztíženo z důvodů nepředvídatelných okolností jako je válka, zemětřesení, povstání, nebo by byla jinak ohrožena bezpečnost, zdraví, a život zákazníků. Ve všech těchto případech nabídne CK zákazníkovi jiný termín nebo destinaci nebo zákazník obdrží plnou cenu za sjednané služby zpět neprodleně a bez zbytečných odkladů. Pro tento ohled nevzniká zákazníkům žádný nárok na žádné další náhrady.

5. Zrušení zájezdu zákazníkem, změny v rezervaci
Zákazník je oprávněn zrušit smlouvu kdykoliv před odjezdem na zájezd. Zrušení musí být provedeno písemně a způsobem nepochybným. Pro určení doby zrušení je rozhodující datum doručení písemného oznámení o zrušení zájezdu do CK. V tomto případě má CK právo účtovat stornopoplatky. Stornopoplatek je splatný ihned a to ve výši:
  1. 60 a více dní před odjezdem 300 Kč/osoba
  2. 59-30 dní před odjezdem 10% ze sjednané ceny, min. však 300,- Kč za osobu
  3. 29-21 dní před odjezdem skutečně vzniklé náklady, nejméně však 30%
  4. 20-8 dní před odjezdem skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50%
  5. 7-4 dny před odjezdem skutečně vzniklé náklady, nejméně však 80%
  6. 3 dny a méně před odjezdem 100%
Stornopoplatky se vztahují i na změnu termínu ze strany klienta. V případě storna zájezdu jedné z přihlášených osob, musí zbývající osoby doplatit příplatek za neobsazené lůžko. V opačném případě tyto osoby nesplňují podmínky pro vystavení ubytovacího poukazu a nemohou jim být poskytnuty služby. Musí-li být zákazník vyloučen z účasti zájezdu před započetím cesty či v jejím průběhu, nevzniká mu nárok na vrácení již zaplacené ceny zájezdu.

6. Reklamace
Reklamace musí být podána písemně a bez zbytečného prodlení, aby mohla být včas sjednána náprava na místě samém. V okamžiku vzniku reklamace poskytovaných služeb musí být mezi zákazníkem a recepcí, případně delegátem proveden zápis o předmětu reklamace. Není-li zákazníkovi vinou ubytovatele poskytnuta kterákoli ze zaplacených ubytovacích a stravovacích služeb, vzniká nárok na vrácení odpovídající finanční částky jen v případě, že si zákazník nechá recepcí písemně potvrdit nevyčerpané služby. Nárok na reklamaci musí zákazník uplatnit nejpozději 14 dnů po skončení zájezdu. Po uplynutí této lhůty může zákazník uplatňovat nároky jen tehdy, jestliže k nedodržení této lhůty došlo bez jeho zavinění, avšak nejpozději do 3 měsíců po skončení zájezdu.
CK neručí za úroveň cizích služeb, které si zákazník objedná na místě u průvodce, hotelu či jiné organizace.

7. Pojištění
CK je pojištěná u České podnikatelské pojišťovny, a.s. proti úpadku ve smyslu zákona 159/99 Sb. Cestovní pojištění si zákazníci mohou sjednat individuálně.

8. Cestovní doklady a osobní odpovědnost
Každý zákazník je osobně zodpovědný za dodržování celních, devizových a ostatních předpisů a zákonů zemí, do kterých cestuje. Dbá na to, aby platnost jeho cestovních dokladů po skončení zájezdu byla minimálně 6 měsíců. V případě ztráty dokladů je cestující povinen si nové (náhradní) doklady pro zpáteční cestu opatřit sám na své náklady. V případě výpomoci ze strany průvodce je zákazník povinen náklady spojené s touto pomocí uhradit.
Každý zákazník cestuje s vědomím svého zdravotního stavu a s vědomím úhrady nákladů za lékařské zákroky a léčení v zahraničí. Osoby mladší 15 let se mohou zájezdu zúčastnit pouze v doprovodu zodpovědné osoby starší 18 let. Účastníci zájezdu ve věku 15-18 let se zájezdu mohou zúčastnit pouze s výslovným souhlasem jejich zákonného zástupce.

9. Ubytování a stravování
Stravování je poskytováno dle norem zahraničního partnera. Ubytovací zařízení a jeho vybavení je rámcově popsáno v popisu objektu.

CA Ing. Zuzana Kábelová, Sladkovského 415, 530 02 Pardubice, tel.: 466 611 927, fax: 466 611 869, info@kalvia.cz